• ผลประมูลพันธบัตรรัฐบาล 562 total views 62 recent views

    ชุดข้อมูลพันธบัตรรัฐบาล ประกอบด้วย 1.ชื่อพันธบัตรรัฐบาล 2.วงเงิน (บาท) 3.อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) 4.วันที่ประมูล 5.วันที่ชำระเงิน 6.วันที่เริ่มคำนวณดอกเบี้ย...
    ส่วนจัดการเงินกู้รัฐบาล 1 1 กรกฎาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).