• ผลประมูลตั๋วเงินคลัง 539 total views 86 recent views

    ชุดข้อมูลตั๋วเงินคลัง ประกอบด้วย 1.ชื่อตั๋วเงินคลัง 2.ISIN CODE 3.ThaiBMA SYMBOL 4.งวดที่ 5.วงเงิน (บาท) 6.อายุ (วัน) 7.วันที่ประมูล 8.ลงในตั๋ว 9.วันที่ครบกำหนด...
    ส่วนจัดการเงินกู้รัฐบาล 2 1 กรกฎาคม 2567
  • แผนและผลการกู้เงินของรัฐบาล 1884 total views 55 recent views

    ชุดข้อมูลแผนและผลการกู้ใหม่และการบริหารหนี้ของรัฐบาลสะสมรายเดือน จำแนกตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน ได้แก่ 1.เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ/รายจ่ายสูงกว่ารายได้ 2.โครงการ...
    ส่วนจัดการเงินกู้รัฐบาล 2 1 กรกฎาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).