• ผลประมูลสัญญากู้เงิน 421 total views 108 recent views

    ชุดข้อมูลสัญญากู้เงิน ประกอบด้วย 1.ชื่อสัญญากู้เงิน 2.วัตถุประสงค์ 3.SYMBOL 4.วงเงิน (บาท) 5.อายุ 6.วันที่ยื่นซอง 7.วันที่สัญญามีผลบังคับใช้ 8.วันที่ครบกำหนด 9.ระยะเวลาเงินกู้...
    ส่วนจัดการเงินกู้หน่วยงานอื่น (อปท.) 4 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).