• ภาระหนี้ต่องบประมาณ 3278 total views 90 recent views

    ชุดข้อมูลภาระหนี้ (รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ) ต่องบประมาณ จำแนกเงินต้นและดอกเบี้ย ตามที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    ส่วนจัดการการชำระหนี้ 2 มกราคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).