วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

วิสัยทัศน์
บริหารหนี้สาธารณะเชิงรุก (Proactive) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ อย่างมั่นคง และยั่งยืน

พันธกิจ
บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร หนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลัง และการพัฒนาเศรษฐกิจ

ค่านิยม
โปร่งใส วินัยดี มีเครดิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม