• ผลการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจ 2488 total views 95 recent views

  ชุดข้อมูลแผนและผลการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจสะสมรายเดือน จำแนกรายหน่วยงาน เช่น 1.การเคหะแห่งชาติ 2.การประปาส่วนภูมิภาค 3.การไฟฟ้านครหลวง 4.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5.การยางแห่งประเทศไทย...
  ส่วนจัดการเงินกู้รัฐวิสาหกิจ 3 1 กรกฎาคม 2567
 • แผนและผลการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจ 2114 total views 100 recent views

  ชุดข้อมูลแผนและผลการกู้เงินและการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจสะสมรายเดือน ไม่รวมวงเงินกู้ที่รัฐวิสาหกิจกู้ยืมเงินต่อกระทรวงการคลัง จำแนกตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1.เพื่อลงทุน...
  ส่วนจัดการเงินกู้รัฐวิสาหกิจ 3 1 กรกฎาคม 2567
 • แผนและผลการกู้เงินของรัฐบาล 1884 total views 55 recent views

  ชุดข้อมูลแผนและผลการกู้ใหม่และการบริหารหนี้ของรัฐบาลสะสมรายเดือน จำแนกตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน ได้แก่ 1.เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ/รายจ่ายสูงกว่ารายได้ 2.โครงการ...
  ส่วนจัดการเงินกู้รัฐบาล 2 1 กรกฎาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).