• แผนและผลการกู้เงินของรัฐบาล 1808 total views 40 recent views

    ชุดข้อมูลแผนและผลการกู้ใหม่และการบริหารหนี้ของรัฐบาลสะสมรายเดือน จำแนกตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน ได้แก่ 1.เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ/รายจ่ายสูงกว่ารายได้ 2.โครงการ...
    ส่วนจัดการเงินกู้รัฐบาล 2 1 พฤษภาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).