• แผนและผลการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจ 1866 total views 55 recent views

    ชุดข้อมูลแผนและผลการกู้เงินและการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจสะสมรายเดือน ไม่รวมวงเงินกู้ที่รัฐวิสาหกิจกู้ยืมเงินต่อกระทรวงการคลัง จำแนกตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1.เพื่อลงทุน...
    ส่วนจัดการเงินกู้รัฐวิสาหกิจ 3 1 พฤษภาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).