• ผลการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจ 2357 total views 57 recent views

    ชุดข้อมูลแผนและผลการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจสะสมรายเดือน จำแนกรายหน่วยงาน เช่น 1.การเคหะแห่งชาติ 2.การประปาส่วนภูมิภาค 3.การไฟฟ้านครหลวง 4.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5.การยางแห่งประเทศไทย...
    ส่วนจัดการเงินกู้รัฐวิสาหกิจ 3 4 มิถุนายน 2567
  • แผนและผลการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจ 1974 total views 62 recent views

    ชุดข้อมูลแผนและผลการกู้เงินและการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจสะสมรายเดือน ไม่รวมวงเงินกู้ที่รัฐวิสาหกิจกู้ยืมเงินต่อกระทรวงการคลัง จำแนกตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1.เพื่อลงทุน...
    ส่วนจัดการเงินกู้รัฐวิสาหกิจ 3 4 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).