• ผลการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจ 2122 total views 42 recent views

  ชุดข้อมูลแผนและผลการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจสะสมรายเดือน จำแนกรายหน่วยงาน เช่น 1.การเคหะแห่งชาติ 2.การประปาส่วนภูมิภาค 3.การไฟฟ้านครหลวง 4.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5.การยางแห่งประเทศไทย...
  ส่วนจัดการเงินกู้รัฐวิสาหกิจ 3 2 เมษายน 2567
 • แผนและผลการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจ 1749 total views 63 recent views

  ชุดข้อมูลแผนและผลการกู้เงินและการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจสะสมรายเดือน ไม่รวมวงเงินกู้ที่รัฐวิสาหกิจกู้ยืมเงินต่อกระทรวงการคลัง จำแนกตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1.เพื่อลงทุน...
  ส่วนจัดการเงินกู้รัฐวิสาหกิจ 3 2 เมษายน 2567
 • แผนและผลการกู้เงินของรัฐบาล 1635 total views 36 recent views

  ชุดข้อมูลแผนและผลการกู้ใหม่และการบริหารหนี้ของรัฐบาลสะสมรายเดือน จำแนกตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน ได้แก่ 1.เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณ/รายจ่ายสูงกว่ารายได้ 2.โครงการ...
  ส่วนจัดการเงินกู้รัฐบาล 2 2 เมษายน 2567