หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินและรัฐบาลค้ำประกันจากแหล่งเงินกู้ในและต่างประเทศ

ชุดข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้างรายรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงินและรัฐบาลค้ำประกัน จำแนกในประเทศและต่างประเทศ เช่น 1.การเคหะแห่งชาติ 2.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 3.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 4.การประปานครหลวง 5.การประปาส่วนภูมิภาค 6.การไฟฟ้านครหลวง 7.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 8.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 9.การยางแห่งประเทศไทย 10.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 11.การรถไฟแห่งประเทศไทย 12.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 13.องค์การเภสัชกรรม 14.บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด 15.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 16.บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 17.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 18.บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด 19.บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด 20.บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นต้น

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนบริหารข้อมูลสารสนเทศ
* อีเมลสำหรับติดต่อ datacatalog@pdmo.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ระบบบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • RDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 พฤษภาคม 2567
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2548
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2567
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
จำแนกในประเทศและต่างประเทศ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) บาท
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ล้าน
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย Gravatar เกษแก้ว พวงเพ็ชร์
สร้างในระบบเมื่อ 6 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 1 กรกฎาคม 2567