หนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชุดข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกตามแหล่งเงินกู้ ได้แก่ 1.ธนาคารพาณิชย์ 2.สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 3.เงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 4.เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 5.เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 6.กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 7.ต่างประเทศ และ 8.เงินให้กู้ต่อจากกระทรวงการคลัง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ สำนักจัดการหนี้1 ส่วนจัดการเงินกู้หน่วยงานอื่น (อปท.)
* อีเมลสำหรับติดต่อ datacatalog@pdmo.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินท้องถิ่น ธนาคารแห่งประเทศไทย, สถาบันการเงิน, กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค, ระบบ NEW GFMIS Thai กระทรวงการคลัง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • RDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 มีนาคม 2567
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2555
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2567
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
จำแนกตามแหล่งเงินกู้
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) บาท
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ล้าน
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย Gravatar เกษแก้ว พวงเพ็ชร์
สร้างในระบบเมื่อ 6 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 มิถุนายน 2567