ผลประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

ชุดข้อมูลตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย 1.ชื่อพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 2.Symbol 3.วงเงิน (บาท) 4.อายุ (ปี) 5.การค้ำประกัน 6.วันที่ประมูล 7.วันที่ออกพันธบัตร 8.วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน 9.หน่วยงาน 10.มูลค่าต่อหน่วย (บาท) 11.อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) 12.ค่านายทะเบียน (บาทต่อปี) 13.ค่าธรรมเนียมการจำหน่าย และประกันการจำหน่าย (ร้อยละต่อปี) 14.ผู้ประกันการจำหน่าย 15.นายทะเบียน 16.หมายเหตุ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ สำนักจัดการหนี้ 2 ส่วนจัดการเงินกู้รัฐวิสาหกิจ 1
* อีเมลสำหรับติดต่อ datacatalog@pdmo.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ผลการประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
  • RDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 เมษายน 2567
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2549
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2567
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) บาท
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย Gravatar เกษแก้ว พวงเพ็ชร์
สร้างในระบบเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 พฤษภาคม 2567