ผลประมูลพันธบัตรรัฐบาล

ชุดข้อมูลพันธบัตรรัฐบาล ประกอบด้วย 1.ชื่อพันธบัตรรัฐบาล 2.วงเงิน (บาท) 3.อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) 4.วันที่ประมูล 5.วันที่ชำระเงิน 6.วันที่เริ่มคำนวณดอกเบี้ย 7.วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน 8.ISIN CODE 9.ThaiBMA SYMBOL 10.วงเงินที่จัดสรร CB (บาท) 11.วงเงินที่จัดสรร NCB (บาท) 12.วงเงินเสนอซื้อเพิ่มเติม (Greenshoe Option) (บาท) 13.วงเงินจัดสรรเพิ่มเติม (Overallotment) (บาท) 14.อัตราสูงสุดที่ประมูลได้ (%) 15.อัตราต่ำสุดที่ประมูลได้ (%) 16.อัตราถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้ (%) 17.Bid Coverage Ratio (เท่า) 18.หมายเหตุ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ สำนักจัดการหนี้ 1 ส่วนจัดการเงินกู้รัฐบาล 1
* อีเมลสำหรับติดต่อ datacatalog@pdmo.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ประกาศผลการจำหน่าย
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS/XLSX
  • RDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 มิถุนายน 2567
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2549
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2567
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) บาท
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย Gravatar เกษแก้ว พวงเพ็ชร์
สร้างในระบบเมื่อ 30 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 1 กรกฎาคม 2567