• ผลประมูลสัญญากู้เงิน 406 total views 101 recent views

    ชุดข้อมูลสัญญากู้เงิน ประกอบด้วย 1.ชื่อสัญญากู้เงิน 2.วัตถุประสงค์ 3.SYMBOL 4.วงเงิน (บาท) 5.อายุ 6.วันที่ยื่นซอง 7.วันที่สัญญามีผลบังคับใช้ 8.วันที่ครบกำหนด 9.ระยะเวลาเงินกู้...
    ส่วนจัดการเงินกู้หน่วยงานอื่น (อปท.) 4 มิถุนายน 2567
  • หนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1651 total views 123 recent views

    ชุดข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกตามแหล่งเงินกู้ ได้แก่ 1.ธนาคารพาณิชย์ 2.สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 3.เงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด...
    ส่วนจัดการเงินกู้หน่วยงานอื่น (อปท.) 4 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).