• หนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1193 total views 31 recent views

    ชุดข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกตามแหล่งเงินกู้ ได้แก่ 1.ธนาคารพาณิชย์ 2.สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 3.เงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด...
    ส่วนจัดการเงินกู้หน่วยงานอื่น (อปท.) 2 เมษายน 2567