• ผลประมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน 602 total views 47 recent views

  ชุดข้อมูลตั๋วสัญญาใช้เงิน ประกอบด้วย 1.ชื่อตั๋วสัญญาใช้เงิน 2.Symbol 3.วงเงิน (บาท) 4.อายุ (ปี) 5.วันที่ยื่นซอง 6.วันที่ครบกำหนด 7.ระยะเวลาการกู้เงิน 8.การเสนออัตราดอกเบี้ย...
  ส่วนจัดการเงินกู้รัฐบาล 3 1 กรกฎาคม 2567
 • ผลประมูลตั๋วเงินคลัง 539 total views 86 recent views

  ชุดข้อมูลตั๋วเงินคลัง ประกอบด้วย 1.ชื่อตั๋วเงินคลัง 2.ISIN CODE 3.ThaiBMA SYMBOL 4.งวดที่ 5.วงเงิน (บาท) 6.อายุ (วัน) 7.วันที่ประมูล 8.ลงในตั๋ว 9.วันที่ครบกำหนด...
  ส่วนจัดการเงินกู้รัฐบาล 2 1 กรกฎาคม 2567
 • ผลประมูลพันธบัตรรัฐบาล 562 total views 62 recent views

  ชุดข้อมูลพันธบัตรรัฐบาล ประกอบด้วย 1.ชื่อพันธบัตรรัฐบาล 2.วงเงิน (บาท) 3.อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) 4.วันที่ประมูล 5.วันที่ชำระเงิน 6.วันที่เริ่มคำนวณดอกเบี้ย...
  ส่วนจัดการเงินกู้รัฐบาล 1 1 กรกฎาคม 2567
 • ผลประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 405 total views 45 recent views

  ชุดข้อมูลตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย 1.ชื่อพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 2.Symbol 3.วงเงิน (บาท) 4.อายุ (ปี) 5.การค้ำประกัน 6.วันที่ประมูล 7.วันที่ออกพันธบัตร 8.วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน...
  ส่วนจัดการเงินกู้รัฐวิสาหกิจ 1 2 พฤษภาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).