รายงานประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐของหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รายงานประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐของหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานในความกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
รายงาน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ สำนักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
* อีเมลสำหรับติดต่อ datacatalog@pdmo.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา รายงานประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐของหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นรายงานที่ได้รับทราบจากคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ และรัฐสภา
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 30 กันยายน 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 มีนาคม 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar เกษแก้ว พวงเพ็ชร์
สร้างในระบบเมื่อ 25 ธันวาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 22 มีนาคม 2567